W latach 1984-1990r. studiowałem na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im Mikołaja Kopernika w Krakowie
Od października 1990 roku pracuję w Klinice Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im Jana Pawła II, na stanowiskach: młodszego asystenta, asystenta a następnie starszego asystenta. W 2010 roku zostałem zatrudniony jako adiunkt w w/w Klinice, która aktualnie nosi nazwę: Klinika Choroby Wieńcowej Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii Collegium Medicum UJ w Krakowskiem Szpitalu Specjalistycznym im Jana Pawła II
Uzyskane specjalizacje i stopnie naukowe:
• 1994r - pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych.
• 2002r - uzyskałem tytuł specjalisty chorób wewnętrznych
• 2005r - tytuł specjalisty kardiologa
• 2002 – stopień naukowy doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim CM UJ (z wyróżnieniem)
• 2006 r –tytuł Kardiologa Europejskiego
• 2007 r – tytuł „Fellow of European Society of Cardiology”

Jestem członkiem:

• Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK)
• Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
• Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
• Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
• European Society of Cardiology
• European Heart Rhythm Association
• European Association of Heart Failure
• Association for European Pediatric Cardiology
• International Society for Holter and Non-Invasive Electrocardiology
Jestem również członkiem „Klubu 30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego od początku jego istnienia (1994r).
Brałem udział w zespole ekspertów opracowujących stanowisko Europejskiej Asocjajsji Rytmu Serca zaprezentowanej, a następnie opublikowanej w czasopiśmie EUROPACE w 2015 roku
Uczestniczyłem w zespole powołanym przez Konsultanta Krajowego ds. Kardiologii dla opracowania programu zdrowotnego: DIAGNOSTYKA CHORYCH Z OMDLENIAMI Z ZASTOSOWANIEM WSZCZEPIALNEGO REJESTRATORA ARYTMII
Byłem członkiem zespołu ekspertów Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
Współtworzyłem ośrodek Diagnostyki i Leczenia Omdleń w Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im Jana Pawła II

Odbyte szkolenia:

1. w zakresie ablacji zaburzeń rytmu serca w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD – 2008 r
2. w zakresie diagnostyki i leczenia omdleń w Centrum Arytmologii szpitala w Lavagni we Włoszech – u prof. M. Brignole – luty 2007.
3. w zakresie kardiologii i elektrofizjologii klinicznej oraz diagnostyki i leczenia omdleń w Klinice Kardiologii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii - październik 2004
4. w zakresie elektrofizjologii klinicznej w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii CSK WAM w Warszawie w sierpniu 1994 r.
5. w zakresie ultrasonografii naczyniowej w II Katedrze Chorób Wewnętrznych CM UJ w Krakowie w okresie 11 –12.1996
6. Kurs atestacyjny z echokardiografii 1992 r
7. Kurs edukacyjno-specjalizacyjny:” Badanie elektrofizjologiczne serca
i ablacja” 2004, 2006
8. Kurs doskonalący: „Badanie ultrasonograficzne tętnic szyjnych – ocena odcinka przedczaskowego w badaniu duplex i color Doppler’
9. Kurs Szkoleniowy „Warsztaty EKG, Holter, próba wysiłkowa” 2004
10. Warsztaty kardiologiczne z zakresu elektrokardiografii 2005 r.

Działalność dydaktyczna

• Zajęcia dydaktyczne ze studentami IV, V i VI roku Wydziału Lekarskiego, oraz studentami kierunku Dietetyka na WL CM UJ
• Uczestnictwo w szkoleniu podyplomowym lekarzy w ramach kursów Centrum Medycznego Szkolenia Podyplomowego – jako kierownik naukowy oraz wykładowca kursów specjalizacyjnych do specjalizacji z kardiologii
• Wykładowca na Uniwersytecie III wieku UJ
• Wykłady dydaktyczne dla pacjentów w ramach Uniwersytetu Niegasnącej Młodości przy Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
• Wykładowca w Małopolskich Warsztatach Echokardiograficznych, Elektrokardiograficznych i Holterowskich;
• Czynny udział w posiedzeniach naukowych organizowanych przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
• Wykłady na kursie z elektrokardiografii w ramach Polskiej Szkoły Elektrokardiografii,
• Wykładowca kursów szkoleniowych w zakresie diagnostyki i leczenia omdleń dla lekarzy POZ organizowanych przez KSS JP2
Jestem kierownikiem specjalizacji lekarzy specjalizujących się w ramach chorób wewnętrznych oraz kardiologii, byłem promotorem pracy magisterskiej studentki kierunku dietetyka na Wydziale Lekarski, CM UJ w 2015 r, jestem i promotorem pomocniczym w prowadzonym aktualnie przewodzie doktorskim.
Nadzoruje prace zespołu rezydentów odpowiadając za przebieg procesu diagnostycznego i terapeutycznego chorych hospitalizowanych w Oddziale w ramach Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Omdleń, prowadzę nadzór merytoryczny i organizacyjny nad funkcjonowaniem ODiLO oraz prowadzonymi w nich badaniami diagnostycznymi (m in. Testy pionizacyyjne)
Biorę czynny udział w licznych warsztatach szkoleniowych, posiedzeniach naukowych, szkoleniach podyplomowych.

Działalność Naukowa

Brałem udział w licznych badaniach klinicznych (m. in GUSTO Trial, Iniect Trial A-Comet II, RECORDAT, ATENA oraz jajko główny badacz w badaniu SIGNIFY), międzynarodowych projektach badawczych, grantach KVBN/ MNiSzW/NSN (jako kierownik oraz główny wykonawca) oraz licznych badaniach statutowych w ramach Collegium Medicum UJ.

Główne tematy badawcze

• Diagnostyka i leczenie omdleń, ze szczególnym uwzględnieniem omdleń odruchowych.
• Diagnostyka i leczenie problemów kardiologicznych, w tym zaburzeń rytmu i przewodzenia, u młodych dorosłych po chirurgicznej korekcji wrodzonych wad serca.
• Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu. Diagnostyka elektrofizjologiczna zaburzeń rytmu I przewodzenia
• Prewencja nagłej śmierci sercowej, Określenie czynników ryzyka nagłej śmierci sercowej
u pacjentów z chorobą wieńcową

Byłem członkiem Komitetów Organizacyjnych m in. Małopolskich Warsztatów Niewydolności Serca, Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Niewydolności Serca PTK, Światowego Dnia Świadomości Niewydolności Serca

Jestem:

• autorem 45 publikacji w krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz monografiach, w tym pierwszym autorem – 16 prac,
• recenzentem krajowych i międzynarodowych czasopism medycznych, : European Heart Journal, Cardiology Journal, European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy , EP EUROPACE, Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej, Journal of Rare Cardiovascular Diseases.
• współautorem 380 wystąpień naukowych na polskich i międzynarodowych kongresach naukowych, w tym w ponad 150 jako pierwszy autor.
Byłem również zaproszony do wygłoszenia wykładów – głownie w dziedzinie omdleń, oraz prowadzenia sesji naukowych na krajowych i międzynarodowych kongresach (m in Kongres Europeskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Światowy Kongres Kardiologiczny, Kongres CARDIOSTIM)
Za swoją działalność naukową otrzymałem:
• Nagrodę Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – „Srebrny Norman” – 2010r
• Nagrodę Naukowę II stopnia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Fundacji Aleksandra Gudzowatego (nagroda zespołowa) w 2011 r za opublikowanie pracy naukowej w Przeglądzie Lekarskim.
• Pierwszą Nagrodę Naukową (nagroda zespołowa) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w roku 1999 za opublikowanie pracy naukowej w Heart Lung Transplant., 1998.
• Nagrody i wyróżnienia za najlepsza pracę prezentowana podczas krajowych i międzynarodowych kongresów kardiologicznych